Rozvrh:

8:00 10:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Pondelok
Utorok
Streda
Stvrtok
Piatok
Sobota
Nedela

Individualne hodiny:

V tomto obdobi neponukame sukromne hodiny.